کتاب اسطوره‌شناسی هنر نوشته اسماعیل گزگین و ترجمه‌یبهروز عوض‌پور امسال در 340 صفحه و با قیمت 19500 تومان به همت انتشارات علمی و فرهنگی راهی بازار شده است.

به گزارش پایگاه خبری آدینه نو، اسطوره‌ها بازتاب روان‌ مردمان باستانند و هنر در این عصر از آنجا بردمیده است که روان آدمی را تسلی دهد. از این راه، می‌توان مرجع این هر دو را یکی انگاشت و یا حتی گامی پیشتر رفته و هنر را زبان بیان اسطوره‌ها پیش از اختراع نوشتار دانست: آثار هنری عصر باستان در اصل اسطوره‌هایی تصویری (پیکتو گرافیک) هستند. اینان نیز چون اساطیر نوشتاری زبانی نمادین دارند. کوتاه سخن این‌که، اسطوره‌هایی که پس از اختراع خط حالت نوشتاری به خود گرفتند، پیش از این اختراع حالتی تصویری داشتند و از این راه، اسطوره‌های نوشتاری در واقع تداوم همان اسطوره‌های تصویری هستند.

این نوشتار حرکتی است که گاه از اسطوره آغاز شده و به هنر منتهی می‌شود، در حالی که گاه هم از هنر آغاز شده و به اسطوره منتهی می‌شود. گاه در پی آن برمی‌آید که روایت اسطوره‌ای پس پشت یک اثر هنری را کشف کند و گاه بر آن می‌شود که مشخص کند یک روایت اسطوره‌ای چگونه در قالب یک اثر هنری متجلی می‌شود. در این کتاب خصوصاً اساطیر و آثار هنری مطمح نظر قرار گرفته‌اند که در خط سیر حیات بشری نقاط عطف بوده و هر کدام برای خود بزنگاهی مستقل محسوب می‌شوند.

در فصل اول این مباحث مطرح شده است: هنر پیشاتاریخی (زایش اسطوره‌ها)، زایش هنر (تجلی اسطوره‌ها بر دیوارۀ غارها)، نقاشی دیوارۀ غارها، از دیوارۀ غارها بر شاکلۀ سنگ‌ها و تحقق نمادها.

شهر نوشتار و اسطوره‌ها، اسطورۀ گیلگمش، کوبله، اساطیر یونان باستان، زایش خدایان و خلق جهان، آفرودیت، هرمس، هراکلس و .... نیز مباحث فصل دوم را شکل می‌دهند.

در فصل پایانی و سوم نیز مباحثی چون اسطورۀ آفرینش و گناه نخستین، هنر گناه و گناهکار، اسطورۀ طوفان، اسطورۀ عصیان، هنر و اسطوره و .... بررسی شده است.


کد خبر: 129 / زمان انتشار: دوشنبه 22 آذر 1395 ساعت 07:41